Podzial ubezpieczen

Podzial ubezpieczen

Podzial ubezpieczen

W zakresie ubezpieczeń, jakie są dzisiaj najbardziej popularne wydziela się przede wszystkim ubezpieczenia podstawowe takie jak społeczne oraz gospodarczy i ta klasyfikacja jest zupełnie podstawowa. Wyodrębnia się dwa charakterystyczne systemu, z czego ubezpieczenia gospodarcze są regulowane na mocy przepisów prawa prywatnego, z kolei ubezpieczenia społeczne w oparciu o rozporządzenia ujmowane w zakresie norm prawa publicznego. Dodatkowo wydziela się także inne kryterium podziału, w tym na podmioty ubezpieczenia czyli korporacyjne i detaliczne a także pod względem takich czynników jak przedmiot ubezpieczenia.

W tym przypadku mówi się natomiast o ubezpieczeniach osobowych, czyli takich które są związane z ryzykiem osobowym. Jako zagrożenie w tym zakresie rozumie się chorobę, kalectwo, śmierć ale też okres starości i wynikające z tego faktu trudności ze znalezieniem czy kontynuowaniem pracy zawodowej. Następnym typem ubezpieczeń wynikających z kryterium podziału w oparciu o przedmiot ubezpieczenia są ubezpieczenia majątkowe. To są zagrożenia, jakie tyczą się interesu majątkowego, mienia, odpowiedzialności cywilnej wynikają z rozmaitych typów okoliczności. Warto także wspomnieć o kryterium, jakim jest długość stosunku ubezpieczenia a więc na tej podstawie mowa o dwóch kategoriach jakimi są ubezpieczenia długoterminowe oraz ubezpieczenia krótkoterminowe. Kolejny typ czynnika decydującego o podziale ubezpieczeń obejmuje stopień swobody w sferze kształtowania stosunku ubezpieczeń.

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe oraz dobrowolne. To obowiązkowe jest związane z takimi wymogami jak ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, budynków rolniczych czy też odpowiedzialności cywilnej rolników. O sytuacji związanej z rynkiem ubezpieczeń w naszym kraju informuje natomiast ustawa z dnia 11 września 2015 roku, a więc o działalności reasekuracyjnej i ubezpieczeniowej. Na tej podstawie mowa o podziale ryzyka i wyszczególnienia w związku z tym różnorodnych działów ubezpieczeń. A także pojawia się specyficzny podział na grupy i rozmaite formy ubezpieczeń. Wśród dwóch zasadniczych działów wyróżnia się dział I czyli ubezpieczenia na życie i dział II czyli pozostałe formy ubezpieczeń jakie obejmują ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe.

Następnym typem są ubezpieczenia na życie, które łączą się natomiast z pięcioma grupami. Pierwsza grupa uwzględnia ubezpieczenia na życie, jakie obejmują na przykład terminowe ubezpieczenia – do momentu uzyskania przez osobę ubezpieczoną określonego wieku, ubezpieczenia na dożycie oraz także na całe życie, które wypłacane są rodzinie i krewnym po śmierci człowieka ubezpieczonego. Następna grupa to natomiast ubezpieczenia posagowe, a także zaopatrzenia dzieci. W grupie trzeciej znalazły się natomiast takie ubezpieczenia, które są związane z funduszem kapitałowym, a w czwartek ubezpieczenia rentowe. W piątej grupie natomiast widnieją ubezpieczenia wypłacane na skutek zaistniałych zdarzeń losowych, do jakich zalicza się wystąpienie choroby czy też wypadku.

Są to formy uzupełniające wszelkie wyżej wyszczególnione ubezpieczenia dostępne w ramach wcześniejszych grup. Musimy wiedzieć też, że podobny podział i hierarchię grupową wyróżnia się w zakresie ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych. Pierwsza grupa to wtedy ubezpieczenia zdrowotne, czyli dokładniej wypłacanie środków pieniężnych na skutek zaistniałych okoliczności typu wypadek, problemy z chorobą zawodową i wypadek w miejscu pracy. Grupa druga natomiast to ubezpieczenie od choroby – na przykład nowotworów. Trzecia grupa uwzględnia ubezpieczenia pojazdów, podobnie i czwarta oraz piąta i szósta, z czego grupa trzecia to ubezpieczenia casco pojazdów lądowych. Nie uwzględnia się w tej grupie mianowicie pojazdów szynowych. Następna grupa to ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, a piąta statków powietrznych zaś szósta tyczy się żeglugi morskiej oraz śródlądowej.

Warto także wymienić nieco więcej faktów na temat dalszych grup, a łącznie jest ich kilkanaście. Tyczą się one nie po kolei wyliczając gwarancji ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia szkód wynikających z żywiołów i katastrof przyrodniczych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jakie we wcześniejszych grupach nie były uwzględnione, ubezpieczenia od szkód rzeczowych i strat na skutek na przykład opadów gradu, powodzi, mrozu itd. Kolejne to ubezpieczenia świadczenia pomocy, ryzyka finansowego i ochrony prawnej.

Artykuł dzięki: kasety-kominkowe.com